Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
WekoAgro Machinery Hammel A/S, WekoAgro Machinery Bording/Hoven A/S, WekoAgro Parts maj 2022

1. Aftalens grundlag

 • Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter fra WekoAgro Machinery, medmindre andet skriftligt er aftalt.
 • En ordre anses for Købers tilbud om at købe produkter i helhold til salgs- og leveringsbetingelserne.
 • WekoAgro forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse betingelser uden hverken forudgående eller efterfølgende varsel.
 • WekoAgro tager forbehold for pris- og afgiftsændringer, pris, tryk og korrekturfejl og udsolgte varer.

 

2.  Bestilling

 • Der foreligger ingen endelig aftale mellem køber og sælger, før Sælger har givet accept i form af ordrebekræftelse.

 

3. Priser

 • Priser på varer/ydelser, der ikke skal leveres omgående, må Sælger justere til udligning hvis der inden levering er sket ændring af offentlige afgifter, toldtariffer, valutakurser og materialepriser. Belastes Køber herved med en prisstigning på over 5% af den aftalte pris, kan Køber vælge at annullere handlen, hvis han meddeler dette til Sælger inden for 3 dage efter, at Køber har modtaget meddelelse om den ændrede pris.

 

4. Levering og risiko

 • Medmindre andet er aftalt mellem parterne, sker levering ab Sælgers forretningsadresse.
 • Er det aftalt, at Sælger skal forsende varen, afholder Køber alle udgifter til fragt, forsendelse og evt. forsikring. Køber bærer risikoen for varernes hændelige undergang eller forringelse, når varen forlader Sælgers forretningsadresse.
 • Undlader køber at modtage leveringsfærdig leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan sælger hæve aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som ved købers forsømmelse er påført sælger.

 

5. Sælgers ansvar ved forsinkelse

 • Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget, er det af Sælger angivne leveringstidspunkt omtrentlig. Sælger kan kræve leveringstiden ændret ved enhver ændring i eller tilføjelse til ordren.
 • Eventuelle forsinkelser berettiger ikke Køber til at annullere handlen, medmindre forsinkelsen varer længere end 60 dage.
 • Køber kan ikke som følge af Sælgers forsinkelse eller egen ophævelse af aftalen, rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab medmindre Køber kan dokumentere, at forsinkelsen skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side.
 • Force majeure skal i denne aftale forstås som en hindring opstået pga. naturkatastrofe, krig, regionale uroligheder, pandemi, leverandørsvigt eller tilsvarende begivenhed, der umuliggør levering eller fordyrer denne med mere end 50% for Sælger. Forsinkelse grundet force majeure giver sælger ret til at hæve aftalen. Force majeure berettiger ikke Køber til erstatning af nogen art.

 

6. Service, reklamation og mangler

 • Køber er forpligtet til nøje at iagttage instruktionerne i Sælgers dokumentationsmateriale herunder brochurer, vejledninger samt producentens anvisninger og specifikationer for det købte eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger fra Sælger om anvendelse og vedligeholdelse af det købte. Køber er til enhver tid forpligtet til at sikre, at det købte anvendes i overensstemmelse med gældende ret, herunder færdsels- og miljølovgivningen m.v.
 • Køber skal ved modtagelsen, og inden det købte tages i brug, justeres eller bearbejdes, kontrollere om det købte svarer til den aftalte kvalitet og mængde samt kontrollere for eventuelle mangler.
 • Konstaterer Køber, at det købte ikke er kontraktmæssigt, skal Køber straks skriftligt reklamere overfor Sælger, med en beskrivelse af manglen. Reklamation over mangler skal være modtaget af Sælger senest 14 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget af Køber.
 • Udgifter i forbindelse med berettiget reklamationer afholdes af Sælger. Sælger er dog ikke forpligtet til at afholde Sælger forbeholder sig ret til at fakturere Køber for omkostninger ved uberettiget reklamation.
 • Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for Sælger. er Sælger efter eget valg berettiget og forpligtet til inden for rimelig tid enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller at give Køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum.
 • Køber kan ikke som følge af mangler ved det købte eller egen ophævelse af aftalen rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Køber kan dokumentere, at manglen skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side.

 

7. Returnering

Varer leveret af WekoAgro kan returneres under følgende omstændigheder:

 • Returnering skal ske senest 14 dage fra modtagelse.
 • Der skal være indgået aftale med køber om returnering.
 • Varen skal være ubeskadiget og ubrugt.
 • Alle tilhørende løsdele skal vedlægges.
 • Der skal med returvaren vedlægges kopi af faktura.
 • Alle fragtomkostninger vedrørende returnering afholdes af køber.
  • Ved kreditering af den returnerede vare modregnes et returgebyr på DKK 300 kr.- eks. moms.

 

8. Betaling

 • Betaling sker kontant ved levering, medmindre andet skriftligt er aftalt.
 • Overskrides det aftalte betalingstidspunkt, skal Køber betale 2% pr. påbegyndt måned i morarente fra leveringsdagen og indtil betaling sker samt et gebyr på DKK 300 for hver skriftlige påmindelse om betaling.
 • Sælger forbeholder sig ret til forlods at afskrive Købers indbetalinger på eventuelle renter og omkostninger, der påhviler Køber, forsikringspræmier samt eventuelle reparations- og reservedels- omkostninger i forbindelse med det købte. Anvendes indbetaling på nævnte måde indebærer det ikke misligholdelse af Købers forpligtelser, idet den aftalte afdragsordning forlænges tilsvarende i overensstemmelse med Kreditaftalelovens § 28, stk. 3.

 

9. Produktansvar

 • Sælger skal af Køber holdes skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som sælger ikke er ansvarlig for, overfor Køber.
 • Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, imens produkterne er i Købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
 • Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

10. Persondata

 • Sælger er berettiget til at behandle og gemme persondata vedrørende individuelle kontaktpersoner hos Køber, f.eks. navn og kontaktoplysninger. Sælger vil bruge sådanne persondata i forbindelse med Sælgers opfyldelse af sine forpligtelser overfor køber, til at analysere og forbedre produkter og ydelser, og/eller til at sende information vedrørende Sælgers produkter, ydelser og arrangementer til Købers kontaktpersoner. Hvor samtykke er påkrævet i henhold til lov, giver køber hermed samtykke til at persondata bruges og overføres som beskrevet ovenfor, og anerkender at persondata vil være underlagt lovgivningen i det land, hvor data opbevares. Sælger vil opbevare persondata så længe forretningsforholdet til Køber består.
 • Køber kan til enhver tid trække samtykket tilbage, men i så fald kan evt. garanti bortfalde helt eller delvist.

 

11. Tvister

 • Tvister om eller i forbindelse med denne aftale afgøres efter dansk ret (excl. CISG) ved søgsmål ved retten i Sælgers retskreds.